PostHeaderIcon Newsy
Regulamin konkursu plastycznego „ Wakacje wolne od uzależnień”
Data dodania: 18.05.2017

Regulamin
konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień

„ Wakacje wolne od uzależnień”
Organizator:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”,
Al. 3 – go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski

Współorganizatorzy:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Patronat:
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Krzysztof Chojniak
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

Cel konkursu:
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat uzależnień;
- ukazanie zgubnych skutków picia alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających;
- wskazanie roli rodziny w kształtowaniu charakteru młodego człowieka;
- utrwalanie zachowań promujących zdrowy styl życia;
- propagowanie życia bez nałogów;
- rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne.


Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
1. Klasy I – III – „Twoje palenie mi szkodzi” ja i moja rodzina
2. Klasy IV – VI - „Zdrowe i przyjemne życie bez nałogu” aktywne formy wypoczynku
3. Klasy gimnazjalne - „Moje życie, moja pasja, mój wybór" - nie dam się wciągnąć

Zasady konkursu:
- autorem pracy może być tylko jedna osoba;
- do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane;
- każda z placówek może zgłosić do 10 prac w każdej kategorii wiekowej;
- prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie nie mniejszym niż A4;
- zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu zgody na ich ekspozycję;
- organizator nie zwraca złożonych prac;
- zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie imieniem i nazwiskiem, podając nazwę placówki;
- wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu;
- organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach w środkach masowego przekazu, a także prawo do wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych wobec laureata;
- każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. );
- ostateczny termin zgłaszania prac mija 09. czerwca 2017 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
- w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Ocena prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
- zgodność z tematem;
- staranność i dbałość wykonania;
- czytelność przekazu;
- inwencja i pomysłowość;
- ogólne wrażenie estetyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody:
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14.06.2017 r.;
- w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną 3 nagrody za zajęcie I, II i III miejsca;
- organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień;
- wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy;
- osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o werdykcie jury telefonicznie;


[wróć do aktualności]

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.