PostHeaderIcon Newsy
„ Podziel się z nami swoimi wakacjami” - regulamin
Data dodania: 08.08.2017

Regulamin
konkursu fotograficzno - literackiego z zakresu profilaktyki uzależnień

„ Podziel się z nami swoimi wakacjami”

Organizator:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”,
Al. 3 – go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski

Współorganizator:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejski Ośrodek Kultury
Komenda Miejska Policji


Patronat:
Prezydent Miasta - Krzysztof Chojniak
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

Cel konkursu:
- utrwalanie zachowań promujących zdrowy styl życia;
- wskazanie roli rodziny w kształtowaniu charakteru młodego człowieka;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii i form literackich,
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na słowo pisane
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień;
.
Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zasady konkursu:
- autorem pracy może być tylko jedna osoba;
- do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane;
- prace powinna składać się z zestawu : 5 sztuk zdjęć + opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych na fotografiach
- zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu zgody na ich wykorzystanie;
- organizator nie zwraca złożonych prac;
- zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
- wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu;
- organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach w środkach masowego przekazu, a także prawo do wykorzystywania tych prac, bez dalszych zobowiązań finansowych wobec laureata;
- każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. );
- ostateczny termin zgłaszania prac mija 30 września 2017 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę;
- w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Ocena prac konkursowych:
Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
- zgodność z tematyką konkursową
- korelacja tekstu z fotografią,
- poprawność stylistyczna i językowa pracy literackiej
- inwencja i pomysłowość;
- wartość artystyczna i oryginalność prezentowanych prac

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody:
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.10.2016 r.;
- laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
- organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień;
- osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o werdykcie jury telefonicznie;

Koordynator konkursu:
[wróć do aktualności]

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.